Publikacje17 grudnia 20180

Umorzenie abolicyjne, czyli jak uchronić się przed długami w zus.

Umorzenie abolicyjne, czyli jak uchronić się przed długami w zus.

Szczególną możliwość umorzenia składek na ubezpieczenie przewiduje ustawa z dnia 9 listopada 2012 r. o umorzeniu należności powstałych z tytułu nieopłaconych składek przez osoby prowadzące pozarolnicza działalność.

Regulacja prawna weszła w życie w dniu 15 stycznia 2013 r. Przewiduje abolicję, czyli umorzenie płatności dla osób prowadzących pozarolniczą działalność w zakresie zaległych należności składkowych za okres od 1 stycznia 1999 r. do 28 lutego 2009 r.

Na gruncie przepisów ustawy istnieje możliwość uzyskania umorzenia składek na własne ubezpieczenie emerytalne, rentowe i wypadkowe, a także należnych od tych składek odsetek za zwłokę, kosztów upomnień, opłat dodatkowych, opłat prolongacyjnych, kosztów egzekucyjnych. Umorzenie wymienionych wyżej należności skutkuje także umorzeniem nieopłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne i na Fundusz Pracy za ten sam okres, a także należnych od nich opłat dodatkowych. Ustawa abolicyjna nie przewiduje możliwości umorzenia należności, które zostały już opłacone. Umorzenie nie może dotyczyć również składek ubezpieczeniowych należnych w związku z zatrudnianiem innych osób.

Umorzenie należności może nastąpić jedynie na wniosek płatnika składek. Wniosek o umorzenie należności można złożyć osobiście, w formie pisemnej, w dowolnej terenowej jednostce organizacyjnej ZUS lub za pośrednictwem poczty. Formularz wniosku dostępny jest na stronie internetowej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych pod adresem:

http://zus.pl/pliki/formularze/fill&print/wniosek_dłuznika_o_umorzenie_abolicja.pdf

Wniosek o umorzenie należy złożyć w terminie 24 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, tj. do dnia 15 stycznia 2015 r.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych wydaje decyzję określającą warunki umorzenia, w której ustalane są kwoty należności, podlegających umorzeniu, z wyłączeniem kosztów egzekucyjnych.

Warunkiem umorzenia abolicyjnego jest nieposiadanie, na dzień wydania decyzji o umorzeniu, niepodlegających umorzeniu należności z tytułu zapłaty składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz na Fundusz Emerytur Pomostowych oraz dodatkowych opłat z nimi związanych (np. odsetek za zwłokę, kosztów egzekucyjnych), za okres od dnia 1 stycznia 1999 r. Należności, które nie podlegają umorzeniu, należy uregulować w terminie 12 miesięcy od dnia uprawomocnienia się decyzji określającej warunki umorzenia.

Jeśli wnioskodawca nie ureguluje w terminie pozostałych składek nie podlegających umorzeniu, ZUS wyda decyzję o odmowie umorzenia należności. Zarówno od tej decyzji, jak i od decyzji określającej warunki umorzenia przysługuje odwołanie do sądu.

Podkreślenia wymaga, że w okresie od dnia złożenia wniosku o umorzenie do dnia uprawomocnienia się decyzji o umorzeniu należności, prowadzone przeciwko wnioskodawcy postępowanie egzekucyjne ulega zawieszeniu. Również bieg terminu przedawnienia należności podlegających umorzeniu, nie podlegających umorzeniu oraz rozłożonych na raty, ulega zawieszeniu na okres od dnia złożenia wniosku o umorzenie do dnia uprawomocnienia się tej decyzji.

Przedsiębiorca, ubiegający się o ulgę, musi liczyć się z tym, że okres, za który składki zostaną umorzone, nie podlega uwzględnieniu przy ustalaniu prawa i wysokości emerytur i rent z ubezpieczeń społecznych oraz innych świadczeń, do których prawo uzależnione jest od posiadania wymaganego okresu składkowego i nieskładkowego. Kwota umorzonych składek nie podlega zatem wliczeniu do podstawy obliczenia emerytury.

Do osób, które po 1 września 2012 r. nadal prowadziły działalność, przepisy dotyczące wydania przez ZUS decyzji o umorzeniu tych zobowiązań, stosuje się od dnia ogłoszenia decyzji Komisji Europejskiej stwierdzającej, że umorzenie, nie stanowi pomocy publicznej w rozumieniu art. 107 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Decyzja została wydana przez Komisję Europejską dnia 20 listopada 2013 r., co oznacza, iż abolicja obejmuje również przedsiębiorców prowadzących działalność po 1 września 2012 r.

  Agnieszka Przybylska, kancelaria NK Legal]]>

Share

Leave a Reply