Publikacje17 grudnia 20180

Jak założyć spółkę jawną?

Spółka jawna jest osobową spółką prawa handlowego, która prowadzi działalność gospodarczą pod własną firmą.   Jedną z cech charakterystycznych, odróżniających spółkę jawną od spółki cywilnej jest odpowiedzialność za zobowiązania spółki. Każdy wspólnik spółki jawnej odpowiada za zobowiązania spółki bez ograniczenia całym swoim majątkiem solidarnie z pozostałymi wspólnikami i ze spółką. Z tym, że wierzyciel może prowadzić egzekucję z majątku wspólników dopiero wtedy, kiedy egzekucja z majątku spółki okaże się bezskuteczna. Podkreślić również należy, że zgodnie z art. 33 Kodeksu Spółek Handlowych ten kto zawiera umowę spółki jawnej z przedsiębiorcą jednoosobowym, który wniósł do spółki przedsiębiorstwo, odpowiada także za zobowiązania powstałe przy prowadzeniu tego przedsiębiorstwa przed dniem utworzenia spółki do wartości wniesionego przedsiębiorstwa według stanu w chwili wniesienia, a według cen w chwili zaspokojenia wierzyciela. Oznacza to, że jeśli wkładem do spółki będzie przedsiębiorstwo, drugi wspólnik będzie odpowiadał za zobowiązania przedsiębiorstwa powstałe przed zawiązaniem spółki na zasadach wskazanych w art. 33 Kodeksu Spółek Handlowych.   Umowa spółki jawnej powinna być sporządzona w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Natomiast jeżeli wkładem do majątku spółki ma być nieruchomość, umowa spółki powinna być sporządzona w formie aktu notarialnego.   Przepisy Kodeksu Spółek Handlowych określają obligatoryjne elementy umowy spółki jawnej, tj. firmę i siedzibę spółki, określenie wkładów wnoszonych przez każdego wspólnika i ich wartość, przedmiot działalności spółki, czas trwania spółki, jeżeli jest oznaczony.   W umowie można również określić stosunki pomiędzy wspólnikami, np. zasady reprezentacji, prowadzenia spraw, określenie udziałów w zyskach i stratach, zasady zbycia praw i obowiązków wspólnika. Spółka jawna powstaje z chwilą wpisu do rejestru. Oznacza to, że po podpisaniu umowy spółki należy złożyć wniosek o wpis spółki jawnej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. Wniosek składa się do sądu właściwego ze względu na siedzibę spółki na formularzu KRS-W1 w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy spółki. Ponadto do wniosku należy dołączyć druki KRS – WB (dotyczący wspólników), KRS – WK (dotyczący sposobu reprezentacji), KRS – WM (dotyczący przedmiotu działalności spółki).   Wniosek o zarejestrowanie spółki podlega stałej opłacie sądowej w wysokości 500,00 zł. Dodatkowo należy uiść opłatę w wysokości 100,00 zł za ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Dowody wpłaty tych opłat należy dołączyć do wniosku. Ponadto do wniosku dołączyć należy umowę spółki, listę wspólników wraz z ich imieniem, nazwiskiem i adresem oraz złożone wobec sądu albo poświadczone notarialnie wzory podpisów osób uprawnionych do reprezentowania spółki.   Katarzyna Staszczyk Prawnik Kancelaria NK Legal]]>

Share

Leave a Reply