Publikacje17 grudnia 20180

Kiedy i jak spółka z o.o. może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej

Kiedy i jak spółka z o.o. może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej

Kwestie dotyczące zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej przedsiębiorcy (w tym również spółki z ograniczoną odpowiedzialnością) reguluje przede wszystkim ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jedn.: Dz. U. 2013 r., poz. 672 z późn. zm., zwana dalej „Ustawą”).

Zgodnie z art. 14a Ustawy, zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej może jedynie przedsiębiorca niezatrudniający pracowników (w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy), natomiast okres zawieszenia może wynosić od 30 dni do maksymalnie 24 miesięcy. Okres zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej może być oznaczony w dniach, miesiącach albo miesiącach i dniach.

Pamiętajmy, iż w okresie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej przedsiębiorca nie może wykonywać działalności gospodarczej i osiągać bieżących przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej. Jednakowoż zgodnie z Ustawą w okresie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej przedsiębiorca:

– ma prawo wykonywać wszelkie czynności niezbędne do zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów,

– ma prawo przyjmować należności lub obowiązek regulować zobowiązania, powstałe przed datą zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej,

– ma prawo zbywać własne środki trwałe i wyposażenie,

– ma prawo albo obowiązek uczestniczyć w postępowaniach sądowych, postępowaniach podatkowych i administracyjnych związanych z działalnością gospodarczą wykonywaną przed zawieszeniem wykonywania działalności gospodarczej,

– wykonuje wszelkie obowiązki nakazane przepisami prawa,

– ma prawo osiągać przychody finansowe, także z działalności prowadzonej przed zawieszeniem wykonywania działalności gospodarczej,

– może zostać poddany kontroli na zasadach przewidzianych dla przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą.

Zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej oraz wznowienie wykonywania tej działalności następuje na wniosek przedsiębiorcy. Okres zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej rozpoczyna się od dnia wskazanego we wniosku o wpis informacji o zawieszeniu, nie wcześniej niż w dniu złożenia wniosku, i trwa do dnia złożenia wniosku o wpis informacji o wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej lub do dnia wskazanego w tym wniosku, który nie może być wcześniejszy niż dzień złożenia wniosku.

Zgłaszanie informacji o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej oraz o wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej w przypadku przedsiębiorców podlegających obowiązkowi wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego (a zatem również sp. z o.o.) następuje na podstawie przepisów o Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Zatem do zawieszenia konieczne jest złożenie wniosku do KRS-u. Jeżeli umowa spółki z o.o. nie zawiera innych wymogów w tym zakresie, uchwałę w przedmiocie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej podejmuje Zarząd bezwzględną większością głosów (zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych).

Do wniosku o wpis informacji o zawieszeniu wykonywania działalności (na formularzu KRS-Z62) spółka musi dołączyć oświadczenie o niezatrudnianiu pracowników. Ponadto do wniosku dołącza się oryginał lub poświadczoną notarialnie kopię ww. uchwały o zawieszeniu wykonywania działalności.

Od przedmiotowego wniosku nie pobiera się opłaty sądowej oraz z tytułu ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Należy również pamiętać o dołączeniu odpowiednich formularzy do Urzędu Skarbowego, Urzędu Statystycznego (GUS) oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS).

Pamiętajmy, że przedsiębiorca nie musi w żaden sposób uzasadniać swojej decyzji o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej ani też uzyskiwać uprzednio zgody jakiegokolwiek organu na dokonanie zgłoszenia zawieszenia.

Bartłomiej Ofierski, prawnik, Kancelaria NK Legal

]]>

Share

Leave a Reply