Publikacje17 grudnia 20180

KOSZTY PRZEKAZANIA DZIECIOM WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI W TESTAMENCIE I W FORMIE DAROWIZNY

Niejednokrotnie osoby starsze, które są właścicielami nieruchomości, będącej zarazem jedynym ich majątkiem, zastanawiają się, w jakiej formie przekazać nieruchomość swoim dzieciom. Najczęściej rozważane są dwie możliwości: zapisanie majątku dzieciom w testamencie lub przeniesienie nieruchomości przekazanie w formie darowizny. Niejednokrotnie o ostatecznym wyborze czynności prawnej decydują związane z nią koszty. Z jakimi zatem nakładami finansowymi należy się liczyć przy każdej z wymienionych wyżej czynności? Testament może przybrać różną formą. Najczęściej wybieraną jest forma aktu notarialnego. Koszt sporządzenia aktu notarialnego, dokumentującego testament, wynosi maksymalnie 50 zł. Trzeba mieć na uwadze, że do nabycia nieruchomości dojdzie dopiero po przeprowadzeniu postępowania w sprawie stwierdzenia nabycia spadku (opłata sądowa wynosi 50 zł od każdego spadkodawcy) oraz podziale spadku (opłata sądowa wynosi 500 zł lub 300 zł w przypadku zgłoszenia zgodnego projektu podziału spadku). Konieczne jest również zgłoszenie wniosku o wpis nowego właściciela nieruchomości do księgi wieczystej (opłata sądowa wynosi 200 zł). W przypadku darowizny nieruchomości, maksymalna stawka taksy notarialnej wynosi od wartości: 1) do 3.000 zł – 100 zł; 2) powyżej 3.000 zł do 10.000 zł – 100 zł + 3% od nadwyżki powyżej 3.000 zł; 3) powyżej 10.000 zł do 30.000 zł – 310 zł + 2% od nadwyżki powyżej 10.000 zł; 4) powyżej 30.000 zł do 60.000 zł – 710 zł + 1% od nadwyżki powyżej 30.000 zł; 5) powyżej 60.000 zł do 1.000.000 zł – 1.010 zł + 0,4% od nadwyżki powyżej 60.000 zł; 6) powyżej 1.000.000 zł do 2.000.000 zł – 4.770 zł + 0,2% od nadwyżki powyżej 1.000.000 zł; 7) powyżej 2.000.000 zł – 6.770 zł + 0,25% od nadwyżki powyżej 2.000.000 zł, nie więcej jednak niż 10.000 zł, a w przypadku czynności dokonywanych pomiędzy osobami zaliczonymi do I grupy podatkowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn nie więcej niż 7.500 zł. Do kwoty obliczonej w podany wyżej sposób należy dodać podatek VAT. Nabycie nieruchomości należy zgłosić do sądu wieczystoksięgowego. Koszt opłaty od wniosku o wpis prawa własności w księdze wieczystej wynosi 200 zł. Nadto, notariusz może pobrać dodatkowe wynagrodzenie za złożenie wniosku o wpis zmiany właściciela nieruchomości do księgi wieczystej w maksymalnej kwocie 200 zł, powiększonej o podatek VAT. Dodatkowo, należy wziąć pod uwagę koszt sporządzenia wypisu, odpisu lub wyciągu z akt notarialnych, który wynosi 6 zł plus 23% VAT za każdą rozpoczętą stronę. Zwracam uwagę na to, by spadkobiercy lub obdarowani w terminie 6 miesięcy od dnia podpisania aktu notarialnego lub od dnia uprawomocnienia się orzeczenia sądu stwierdzającego nabycie spadku, zgłosili nabycie własności nieruchomości właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego. Jest to warunek konieczny, by uzyskać zwolnienie od podatku od spadków i darowizn w przypadku otrzymania darowizny lub dziedziczenia po rodzicach. Agnieszka Przybylska Prawnik Kancelaria NK Legal ]]>

Share

Leave a Reply