Publikacje17 grudnia 20180

Odpowiedzialność za zimowe wypadki

Odpowiedzialność za zimowe wypadki

Złamaliśmy nogę na nieodśnieżonym chodniku? Od kogo powinniśmy dochodzić odszkodowania, jeżeli doszło do wypadku? Czy właściciel sklepu ma obowiązek odśnieżania chodnika przylegającego do lokalu?

Zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o otrzymaniu czystości i porządku w gminach obowiązek usunięcia śniegu i lodu spoczywa na właścicielu nieruchomości, jednakże poprzez tzw. „właściciela nieruchomości” rozumie się także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością. Właściciele sklepów, będąc zarówno właścicielem jak i najemcą lokalu, mają zatem obowiązek odśnieżania chodnika przylegającego do ich lokalu.

Właściciele sklepów powinni usuwać również zwisające sople oraz śnieg zalegający na dachu budynku, a śnieg składować w miejscu niepowodującym utrudnień w ruchu przechodniów lub pojazdów. Jeżeli chodnik jest oddzielony od lokalu pasem zieleni, wówczas na gminie ciąży obowiązek odśnieżania chodnika. Wyjątek stanowi sytuacja, w której pas trawnika należy do właściciela nieruchomości. Jeżeli w pobliżu sklepu znajdują się miejsca parkingowe obowiązek dbania o usunięcie śniegu spoczywa na osobach lub firmach, które użytkują miejsca. Właściciel sklepu nie ma także obowiązku odśnieżania drogi, ponieważ odpowiedzialny za to jest jej zarząd. Właściciele nie muszą odśnieżać chodników na których znajdują się przystanki autobusowe, tramwajowe, torowiska tramwajowe itp.

Właściciel, który nie wywiązuje się z obowiązku odśnieżania, musi liczyć się, że w razie wypadku na chodniku przylegającym do sklepu (ale także na części drogi publicznej przylegającej do nieruchomości, przeznaczonej do ruchu pieszych), będzie obowiązany wypłacić odszkodowanie. Jeżeli właściciel sklepu nie wypłaci odszkodowania, wówczas poszkodowany może dochodzić swoich praw w postępowaniu sądowym.

Jeżeli doszło do wypadku na nieodśnieżonym chodniku, poszkodowany, który doznał uszczerbku na zdrowiu może dochodzić odszkodowania z tytułu szkody na osobie jak i poniesionych szkód materialnych. Zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego odszkodowanie obejmuje wszelkie wynikłe koszty. Na żądanie poszkodowanego właściciel sklepu powinien wyłożyć z góry sumę potrzebą na koszty leczenia. Ponadto, jeżeli poszkodowany stał się inwalidą, osoba zobowiązana, powinna wypłacić sumę potrzebną na przygotowanie go do innego zawodu. W przypadku gdy poszkodowany utraci całkowicie lub częściowo zdolność do pracy zarobkowej albo zwiększają jego potrzeby w związku z wypadkiem lub zmniejszyły się widoki powodzenia na przyszłość, może żądać od właściciela sklepu odpowiedniej renty. Dodatkowo poszkodowany może ubiegać się zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę.

Za niewywiązanie się z obowiązku utrzymania czystości i porządku w obrębie swojej nieruchomości straż miejska może nałożyć grzywnę w wysokości do 1500 zł lub udzielić nagany. Prawo nie precyzuje terminu, w którym po opadach śniegu obowiązani jesteśmy odśnieżać swoje posesje oraz przylegające do nich chodniki.

Jeżeli odśnieżanie nie należy do jednych z naszych ulubionych zajęć lub też nie mamy na nie czasu, możemy powierzyć wykonywanie tej pracy innej osobie albo firmie, która w razie ewentualnego wypadku, będzie ponosiła odpowiedzialność.

Należy pamiętać, że właściwe odśnieżanie musi być wykonywane dozwolonymi środkami. Wykaz dopuszczalnych do użycia środków zawierają przepisy rozporządzenia ministra środowiska z 27 października 2005 r. w sprawie rodzajów i warunków stosowania środków, jakie mogą być używane na drogach publicznych oraz ulicach i placach (Dz.U. nr 2390, poz. 1960).

Justyna Nykiel Prawnik NK Legal

]]>

Share

Leave a Reply