Publikacje17 grudnia 20180

Poświąteczne zwroty towarów

Poświąteczne zwroty towarów

W okresie poświątecznym znaczna część sprzedawców boryka się z falą zwrotów zakupionych towarów. Klienci często chcą zrezygnować z przedmiotów, które kupili jako podarki, domagając się zwrotu ceny, na przykład gdy prezent okazał się zbędny, w złym rozmiarze, lub zwyczajnie nie trafili w gust obdarowanego. Takie zjawisko niekorzystnie wpływa na dochody przedsiębiorców. Bardzo istotne jest zatem ustalenie, kiedy sprzedawcy mają obowiązek przyjąć zwracany towar.

Należy pamiętać o tym, iż co do zasady kupującemu nie służy prawo do zwrotu nabytego towaru. Takie uprawnienie przysługuje jedynie w szczególnych, przewidzianych w prawie sytuacjach.

Z koniecznością przyjęcia sprzedanych przedmiotów, a także obowiązkiem zwrotu ich ceny, muszą się liczyć przedsiębiorcy, prowadzący handel internetowy lub zajmujący się innego rodzaju sprzedażą towarów na odległość. Zaznaczyć należy, iż w przypadku, gdy towar jest zamawiany przez Internet, zaś jego odbiór następuje na przykład w sklepie stacjonarnym, nadal mamy do czynienia z umową zawieraną na odległość. Kupujący może od takiej umowy odstąpić w ciągu 10 dni od daty wydania mu rzeczy. Jeśli sprzedawca zaniechał obowiązku potwierdzenia konsumentowi informacji, określonych przepisami, w tym informacji o możliwości rezygnacji z umowy, termin do odstąpienia ulega wydłużeniu i wynosi 3 miesiące liczone od dnia wydania rzeczy. Jeśli sprzedawca w trakcie biegu 3-miesięcznego terminu wykona obowiązek potwierdzenia wymaganych w ustawie danych, termin ulegnie skróceniu do 10 dni, liczonych od daty dokonania takiego potwierdzenia.

Należy pamiętać o tym, że powyższe terminy będą miały zastosowanie jedynie do umów zawartych przed dniem 25 grudnia 2014 r. Z tą datą bowiem wejdzie w życie nowa regulacja prawna – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Nowe przepisy przewidują wydłużenie terminu na odstąpienie od umowy do 14 dni, liczonych, co do zasady, od daty objęcia w posiadanie przedmiotu umowy przez kupującego lub wskazaną przez niego osobę trzecią. Jeśli nabywca towaru nie zostanie poinformowany o możliwości odstąpienia od umowy, termin ulega wydłużeniu do 12 miesięcy, liczonych od upływu 14-dniowego terminu na rezygnację. W przypadku, gdy sprzedawca przed upływem 12-miesięcznego terminu przekaże informację o możliwości odstąpienia, prawo do rezygnacji z umowy przysługuje w terminie 14 dni od daty udzielenia tej informacji.

Powyższe zasady znajdą zastosowanie jedynie do takich transakcji sprzedaży, w których kupującym jest konsument, nabywający towar od przedsiębiorcy. W umowach, w których obie strony są przedsiębiorcami, sprzedający nie ma obowiązku przyjąć zwracanego bez ważnego powodu towaru. Prawo do odstąpienia nie przysługuje również w przypadku umów, w których obie strony są konsumentami. Należy mieć jednak na uwadze, że sprzedawcy, wystawiający znaczną liczbę produktów na portalu aukcyjnym, traktowani są jak przedsiębiorcy, nawet jeżeli formalnie nie rejestrowali działalności gospodarczej.

Podobnie, z możliwością odstąpienia przez konsumenta od umowy muszą się liczyć sprzedawcy, zawierający umowy poza lokalem przedsiębiorstwa, a zatem na przykład na organizowanych prezentacjach czy poprzez akwizytorów. W przypadku takich umów kupujący ma możliwość rezygnacji w terminie 10 dni od dnia zawarcia umowy. Sprzedawca powinien poinformować konsumenta w formie pisemnej o prawie odstąpienia. Jeśli nie wypełni tego obowiązku, termin na odstąpienie będzie biegł od dnia, w którym kupujący uzyska informację o prawie rezygnacji z umowy. Konsument nie może jednak odstąpić od umowy po upływie 3 miesięcy od daty jej wykonania. Podobnie jak w przypadku umów zawieranych na odległość, obowiązujące obecnie terminy na odstąpienie będą miały zastosowanie jedynie do umów zawartych przed 25 grudnia 2014 r. Do transakcji zawartych po tej dacie stosować należy 14-dniowy termin na odstąpienie. Termin ulega wydłużeniu o 12 miesięcy w razie braku poinformowania konsumenta o przysługującym mu prawie rezygnacji z umowy, zaś sprzedawca może w terminie późniejszym wykonać obowiązek informacyjny, co skutkować będzie ponownym skróceniem terminu na odstąpienie do 14 dni od daty uzyskania informacji o uprawnieniu do rezygnacji z umowy. Możliwość odstąpienia od umowy będzie w niektórych przypadkach przysługiwać kupującemu w razie stwierdzenia wadliwości towaru. Przy transakcjach zawieranych z konsumentami, kupującym przysługuje możliwość odstąpienia w razie stwierdzenia istotnej niezgodności towaru z umową w przypadku, gdy sprzedawca w odpowiednim czasie nie wykona naprawy lub wymiany towaru na żądanie konsumenta, naprawa lub wymiana są niemożliwe, narażają sprzedawcę na nadmierne koszty lub spowodowałyby znaczne niedogodności dla kupującego. W przypadku umów zawieranych między przedsiębiorcami, w razie stwierdzenia wad nabytego towaru, kupujący może od umowy odstąpić, chyba że sprzedawca niezwłocznie wymieni lub naprawi daną rzecz. Ograniczenie prawa do rezygnacji z umowy nie obowiązuje, jeśli rzecz była już wymieniana lub naprawiana, chyba że stwierdzone wady nie są istotne.

Sprzedawca może również zastrzec możliwość zwrotu towaru w przypadku jego wadliwości, w ramach udzielonej kupującemu gwarancji.

Oczywiście, należy pamiętać o tym, że strony umowy sprzedaży mogą same zdecydować o tym, że kupującemu przysługuje uprawnienie do rezygnacji z umowy i zwrotu towaru w określonym terminie. Takie uprawnienie często przyznają kupującym na przykład duże, międzynarodowe przedsiębiorstwa odzieżowe.

Agnieszka Przybylska Prawnik NK Legal

]]>

Share

Leave a Reply