Publikacje17 grudnia 20180

Zmiany w upadłości konsumenckiej

Jeszcze do niedawna sąd zobowiązany był do oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości, gdy niewypłacalność dłużnika nie powstała wskutek wyjątkowych i niezależnych od niego okoliczności, np. gdy zaciągnął zobowiązanie, będąc niewypłacalnym. W praktyce sytuacje, w których przyczyną niewypłacalności są wyjątkowe i niezależne od dłużnika okoliczności, należą do rzadkości bowiem zazwyczaj w większym lub mniejszym stopniu do niewypłacalności przyczynia się sam dłużnik.   Ponadto Sąd oddalał wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej również wtedy, gdy majątek dłużnika nie wystarczał na pokrycie kosztów postępowania upadłościowego. Stanowiło to jedną z najważniejszych „przeszkód” na drodze do ogłoszenia upadłości w stosunku do osób fizycznych.   Nowelizacja przepisów w zakresie upadłości konsumenckiej wniosła zmiany. Dotyczą one właśnie kwestii środków na pokrycie kosztów postępowania, których brak -nie stanowi już przyczyny oddalenia wniosku. Obecnie, gdy majątek niewypłacalnego dłużnika nie wystarcza na pokrycie kosztów postępowania albo w masie upadłości brak jest płynnych funduszów na ich pokrycie, koszty te pokrywa tymczasowo Skarb Państwa. Następnie Są one spłacane z dochodów przez dłużnika w ramach planu spłaty wierzycieli. Złagodzone zostały także przesłanki, które powodowały oddalenie wniosku o ogłoszenie upadłości, (ustawa nadal zawiera istotne ograniczenia w tym względzie). Mają one zapobiec wykorzystywaniu instytucji upadłości konsumenckiej przez dłużników, którzy doprowadzili do swojej niewypłacalności lub istotnie zwiększyli jej stopień umyślnie bądź wskutek rażącego niedbalstwa.   Przy ocenie możliwości ogłoszenia upadłości konsumenckiej w stosunku do dłużnika istotne są dwa czynniki. Po pierwsze, podstawą złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości jest niewypłacalność. Ma ona miejsce wtedy, gdy dłużnik nie wykonuje swoich zobowiązań pieniężnych. Po drugie, w razie spełnienia powyższego warunku, trzeba ocenić przyczynę powstania niewypłacalności. Sąd oddala wniosek o ogłoszenie upadłości w przypadku stwierdzenia rażącego niedbalstwa lub umyślności.   Znowelizowane przepisy nie wprowadziły automatyzmu w ogłaszaniu upadłości konsumenckiej – postępowanie to nadal pozostaje postępowaniem sądowym, w którym sąd indywidualnie będzie rozpatrywał spełnienie przesłanek ogłoszenia upadłości w odniesieniu do każdego wnioskującego konsumenta. Postępowanie upadłościowe wszczynane jest tylko i wyłącznie na wniosek konsumenta. Takiego wniosku nie może złożyć ani wierzyciel, ani prokurator, ani organizacja społeczna. Postępowania nie może także prowadzić sąd z urzędu.   Agnieszka Musiał Prawnik Kancelaria NK Legal]]>

Share

Leave a Reply